Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen form. en een form. lid, tenzij form. en het form.lid voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Aan deze algemene voorwaarden is het form.reglement complementair. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de algemene voorwaarden en het form. reglement, dan hebben deze algemene voorwaarden voorrang op het form.reglement.

Definities

• form.: form. BVBA statutair gevestigd te Mechelen, Fortuinstraat 84, 2800

• form.lid: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij form. • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen form. en het form.lid

• Partners: Derde partijen waarmee form. samenwerkt om haar diensten mogelijk te maken

1) Tot stand komen van de overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen form. en het form.lid komt tot stand door middel van:

a. Het online aanmelden via een online formulier op de website van form.

b. Het fysiek aanmelden waarna een online formulier wordt ingevuld in een form.vestiging

en nadat het form.lid de eerste betaling heeft volbracht.

2. De Overeenkomst is een overeenkomst van bepaalde duur, meer bepaald 3 maanden, die stilzwijgend automatisch wordt verlengd telkens voor de periode van één maand. Na de periode van drie maanden, kan het form.lid de overeenkomst op elk moment opzeggen, met dien verstande dat de opzegging moet worden gedaan, minstens 14 dagen voor het einde van de maand. Als de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, kan de opzegging pas ingaan 2 maanden na de maand waarin de opzegging werd gedaan.

3. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na schriftelijke toestemming van form. worden overgedragen.

4. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst geeft het form.lid uitdrukkelijk toestemming aan form. om de diensten van form. onmiddelijk te leveren.

5. Een form.lid heeft bij het online aanmelden het recht om aan form. mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar form. plan. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5. Indien het form.lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is form. gerechtigd de faciliteiten waarvan het form.lid al gebruik heeft kunnen maken, als kost in rekening te brengen. Onder deze faciliteiten wordt onder meer verstaan de reeds genoten trainingen door het form.lid, de genoten coaching en de toegang tot de op maat van het gekozen doel trainings- en voedingsschema, alsook enige andere documenten verzonden in het kader van een plan.

6. Form. gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. Het form.lid garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Form. heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.

7. Form. verwerkt persoonsgegevens van het form.lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeld in het privacy statement.

8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt form. de persoonsgegevens voor de doeleinden:

a. Facturatie

b. Debiteurenadministratie

c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

d. Informatie aan de werkgever van het form.lid over het gebruik van het lidmaatschap

e. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

f. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van form.

9. form. mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

10. De door het form. lid tijdens het plan te gebruiken trainings- en voedingsplannen en overige documenten en gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen, worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2) Abonnementsgelden

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van drie maanden. De overeenkomst kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet, tenzij het form.lid wegens ernstige medische redenen geen gebruik meer kan maken van het abonnement. Dit kan enkel worden aangetoond op vertoon van een geldig medisch attest. De Overeenkomst gaat na 3 maanden stilzwijgend en automatisch over in een overeenkomst van onbepaalde duur.

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat het form.lid op de betaalknop heeft gedrukt. 

4. Het form.lid is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Form. biedt het form.lid echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.

5. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt via domiciliëring. De betaling wordt afgeschreven elke eerste dag van de maand. Indien de betaling niet kan doorgaan, dient de betaling uiterlijk op de veertiende dag van de maand op de rekening van form. te zijn binnengekomen. Form. is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

7. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt het form. lid een betalingsherinnering gestuurd. Het form.lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het form.lid na deze periode van twee weken in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het form.lid.

8. Form. is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het form.lid te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

9. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan, behoudens in de gevallen zoals voorzien in het form. reglement.

3) Diensten en verplichtingen Partijen

1. Form. levert persoonlijke diensten op maat van een doel, gelegen in adviezen op vlak van mindset, voeding, training, activatie en rust.

2. De door form. te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. Doordat de diensten van form. gedeeltelijk online geleverd worden, kan form. niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

4. form. zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van het form.lid ontvangen wordt.

5. Inbreuk op rechten van het form.lid dienen per e-mail gemeld te worden op hallo@form.coach. Na de melding zal form. de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

6. Het form.lid is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met zijn/haar form. Plan en aldaar vrijwaring te krijgen om te starten met het form.plan.

7. Het form.lid is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

8. Het form.lid heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

9. Het form.lid verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het form.lid zal worden aangepast en doorgegeven aan form.

10. Het form.lid mag derden geen toegang verschaffen tot form. via haar eigen registratie. Bij overtreding is het form.lid volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

11. Het form.lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij form. en derden, ten gevolge van de door het form.lid gedeelde informatie.

12. Het form.lid gaat akkoord dat form. alle door het form.lid aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Form. behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van form. te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting het form.lid gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het form.lid gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft het form.lid slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan form.

15. form. heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Form. is dus geenszins aansprakelijk voor het niet behalen van de opgegeven fysieke doelen.

4) Toegang tot de gebouwen en trainingen van form. 

1. Het form.lid heeft op vertoon van haar reservering toegang tot de trainingen van form.

2. Zolang er door het form.lid niet aan de betalingsverplichting op basis van de Overeenkomst is voldaan kan het form.lid de toegang tot de lessen, trainingen en gebouwen van form. en haar partners worden geweigerd.

4. Form. en haar partners zijn gerechtigd de deuren van de form.studio’s gesloten te houden op officiële nationale feestdagen, zondagen, jaarlijkse vakantie of vanwege reparatie en onderhoudswerkzaamheden. Het form.lid heeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

5. Het form.lid is zich ervan bewust dat er tijdens de trainingen van form. en in de gebouwen van form. audiovisueel materiaal van het form.lid kan worden gemaakt. Het form.lid verleent bij deze  toestemming voor de openbaarmaking en/of de verveelvoudiging ervan door form. De in dit artikel verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel gewijzigde omstandigheden. Het form.lid doet bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.

5) Risico en aansprakelijkheid

1. form. is niet aansprakelijk voor schade van het form.lid die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

2. form. is niet aansprakelijk voor schade van het form.lid die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door form. geleverde diensten.

3. Form. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door het form.lid zijn aangeleverd.

4. Form. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van form.

5. Form. is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.

6. Form. is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of een door een form.lid niet medegedeeld gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door form. geleverde diensten.

7. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van form. zou liggen, is de aansprakelijkheid van form. beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van form. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van form. geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van form. beperkt tot driemaal het bedrag dat door form. aan het form.lid in rekening is gebracht.

8. Het zich bevinden in de gebouwen van form. en het gebruik maken van de toestellen, materiaal en de faciliteiten van form. is geheel voor eigen risico van het form.lid.

9. Zowel form., haar medewerkers en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

10. Zowel form., haar medewerkers en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het form.lid en/of derden.

11. Het form.lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van form. en haar partners indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid te wijten is.

6) Beëindigen, pauzering en wijziging

1. Het lidmaatschap eindigt wanneer dit wordt stopgezet.

2. Nadat de overeenkomst van bepaalde duur is overgegaan naar een overeenkomst van onbepaalde duur (zie puntje ..), kan het lidmaatschap ten allen tijde worden gewijzigd of stopgezet.

3. Het form.lid kan het lidmaatschap ook pauzeren wegens langdurige medische redenen, met een minimum van 2 weken en 1 dag, waardoor zij geen gebruik meer kan maken van het abonnement, na het aanleveren van een medisch attest. Het abonnementsgeld wordt, met ingang van de aanlevering van het doktersattest, a rato verminderd. Er worden geen gelden terugbetaald waardoor moet worden teruggegaan in de tijd. 

3. Form. behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door het form.lid, op aangeven van een teamlid van form. de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

7) Intellectuele eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door het form.lid dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de eigendom zijn van form. en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. form. verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van form. te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door form.) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door form. geleverde producten en diensten. De Member kan dan niet meer inloggen in zijn/haar account. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van form. en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van het form.lid.

4. Wanneer in een overeenkomst tussen form. en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van form. wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5. Het is het form.lid uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van form. te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met form.

8) Communicatie

1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door form. zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

2. Het form.lid gaat ermee akkoord dat form. het form.lid mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

3. Het form.lid gaat ermee akkoord dat form. of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen het form.lid mag benaderen voor commerciële doeleinden. Het form.lid heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden door een mailtje te sturen naar hallo@form.coach met als titel “Uitschrijving mailinglijst”.

4. Binnen de diensten van form. kunnen form.leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. Het form.lid verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van form. en beëindiging van de gebruikslicentie.

5. Het staat form. ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

9) Slotbepalingen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met form. is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen form. en een form.lid zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

3. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het form.lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

4. Form. is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Mededelingen
Binnenlocatie in de Fortuinstraat (route)
Buitenlocatie in het Vrijbroekpark (route)
Form.